Het VVT is een grote organisatie. Hieronder kan u een overzicht vinden van al onze structuren.

'50

Versplinterd

Eind de jaren 50 werd het tandheelkundige landschap gedomineerd door verschillende verenigingen. Ze hadden allemaal één ding gemeen: ze waren ondervertegenwoordigers van de Nederlandstalige tandartsen.
1958

FUSIE

Tijd voor eenheid onder de verenigingen. Het Algemeen verbond der Tandartsen (ATVB) fuseerde met De Vereniging van de Licentiaten en Universitaire Tandartsen van België (ALDUB). Samen vormden ze de Koninklijke Belgische vereniging voor Tandheelkundige (KBVT).   In de schoot van de KBVT was er een erkende Vlaamse afdeling actief. Voor het eerst werd de Bestuursraad paritair samengesteld.
1967

WETENSCHAP & PRAKTIJK

Er werd een poging ondernomen om de wetenschappelijke KBVT te laten fusioneren met de professionele Vereniging voor Mond- en Tandartsen (UDS/VMT). Tien jaar lang werd tevergeefs geprobeerd om wetenschappelijke en professionele verenigingen op nationaal vlak samen te brengen.
1982

NIEUWE SPELER

In het voorjaar werd de Vlaamse Tandartsen Vereniging (VTV) opgericht. Een samengaan van de syndicale kamers van de verschillende Vlaamse provincies en de Vlaamse afdelingen van de VMT. Het VTV vertegenwoordigde tandartsen op professioneel gebied. Ook in de nationale vereniging, de KBVT ontstond er in de jaren ’80 een regionalisering. De Vlaamse afdeling van deze vereniging ontwikkelde zich tot een autonoom functionerende Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging (VWT).
1986

BEWOGEN JAAR

De fusie van VTV en VWT.
De KBVT wordt ontbonden en het Verbond der Vlaamse Tandartsen kan van start gaan.
1987

ONTSTAAN VVT

Het VVT staat in zijn kinderschoenen.
Vlaamse autonomie betekent natuurlijk niet dat er geen samenwerking is met de Franse collega’s. De publiciteit van een tweetalig magazine is het bewijs van de huidige goede samenwerking tussen het VVT en de Sociéte de Médecine Dentaire (SMD)

De Lokale Afdelingen hebben elk een eigen bestuur en organiseren lokale wetenschappelijke studieavonden. Ze zijn historisch gegroeid uit de lokale initiatieven die in het begin van de 20e en zelfs op het einde van de 19e eeuw genomen werden in een poging om de tandartsen te verenigen.

Dit verklaart waarom bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen opgedeeld is in 6 studieclubs en de provincie Limburg er maar één telt. Het is ook de reden waarom bepaalde studieclubs ouder zijn dan het VVT zelf: de Limburgse KLTV en de Antwerpse KTCA bestaan reeds meer dan 50 jaar. Bij het ontstaan van het VVT zijn alle studieclubs dan ook als basis in het VVT opgenomen, met respect voor de bestaande indeling.

De lokale afdelingen vaardigen ook de vertegenwoordigers af naar de Provinciale Raden.

De Provinciale Raden coördineren de werking van de locale studieclubs per provincie en organiseren regelmatig  provinciale bijeenkomsten. Zij dragen de leden voor de Bestuursraad voor, 20 in het totaal, a rato van het aantal leden per provincie.

Organisatie

De Provinciale Raden zijn samengesteld uit de provinciale vertegenwoordigers van de lokale studieclubs. Ze kunnen zich laten bijstaan door adviseurs zonder stemrecht.

Ze kiezen de kandidaten die ze willen voordragen als effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden voor de Bestuursraad a rato van het aantal per provincie toegewezen mandaten. Dit aantal wordt bepaald door de verhouding van het aantal leden van de provincie ten opzichte van het totaal aantal leden van de vereniging.

De Provinciale Raden vergaderen minstens tweemaal per jaar, volgen het door de Bestuursraad gevoerde beleid op en coördineren de werking van de lokale studieclubs per provincie.
Ze organiseren regelmatig provinciale bijeenkomsten over specifieke thema’s.

 • De Decker Peter
 • De Haes Celine
 • De Noyette Virginie
 • Helderweirt Patrick
 • Hermans Bert
 • Kefel Guido
 • Mortelmans Erik
 • Tutelaars Rita
 • Van Caubergh Guido
 • Van Daele Pol
 • Van Den Bosch Seraf
 • Van Meir Christine
 • Van Ravensteyn Guy
 • Vandewalle Lieven
 • Verschueren Dirk
 • Vervliet Else
 • De Coster Gerda
 • Koningsveld Vincent
 • Buijs Christiane
 • Boni Marc
 • Boone Johan
 • De Pauw Christian
 • Devolder Marc
 • Janssens Walter
 • Schulte René
 • Standaert Herman
 • Vanbelle Guido
 • Villa Ronald
 • Vogels Francis
 • Wauman Gerda
 • Appelen Annemieke
 • Berx Patricia
 • Donners Elfi
 • Henckens Jos
 • Hertenweg Luc
 • Hoffbauer Jos
 • Jacobs Christophe
 • Martens Ronald
 • Raemaekers Chantal
 • Seijnhaeve Marc
 • Timmermans André
 • Timmermans Jan
 • Wils Serge
 • Adriaenssens Bob
 • Clybouw Sven
 • Coessens Peter
 • Croo Caroline
 • De Maeyer Jan
 • De Saeger Line
 • Decroock Philippe
 • Devogelaere Kathleen
 • Ghys Philippe
 • Labeye Frédéric
 • Meeremans Tom
 • Mestrum André
 • Stammen Marleen
 • Van Der Elst Hugo
 • Vandevelde Marijke
 • Vanhoeck Philippe
 • Veramme Anne-Mie
 • Vervack Marino
 • Verschueren Robby
 • Willems Mark
 • Willemot Delphine
 • Ardenois Frederik
 • Barbier Dirk
 • Craeynest Philippe
 • De Ketelaere Bruno
 • De Lille Joost
 • Decaluwe Maarten
 • Deconinck Hélène
 • Dekeyser Stefanie
 • Delagrange Frank
 • Deryckere Alain
 • Dewaele Steven
 • Michiels Jean-Paul
 • Slaets Bram
 • Speybrouck Bart
 • Verstraete Nikolaas
 • Vosters Bart
 • Wille Filip

Als hoogste orgaan binnen de vereniging komt minstens eenmaal per jaar de Algemene Vergadering samen. De jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering gaat door in de maand maart. Hiervoor worden alle stemgerechtigde leden van het VVT uitgenodigd.

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

 • Het goedkeuren van de begroting en rekeningen
 • Het bepalen van het lidgeld
 • Het benoemen van bestuurders, plaatsvervangende bestuurders en commissarissen
 • Het uitsluiten van leden
 • Het wijzigen van statuten en het huishoudelijk reglement
 • Het ontbinden van de vereniging

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Bestuursraad (Vincent Koningsveld).
Buiten de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering, wordt de Algemene Vergadering door de Bestuursraad samengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist of wanneer ten minste 1/5 van de effectieve leden daarom verzoekt.
De Algemene Vergadering duidt twee commissarissen aan die belast worden met het nazicht van de rekeningen. Zij voeren hun opdracht onbezoldigd uit.

De Bestuursraad (BR) bestaat uit 20 leden en 20 waarnemers. Ze worden benoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Provinciale Raden. De mandaten worden om de drie jaar vernieuwd. 10 leden vormen de professionele fractie en 10 leden vormen de wetenschappelijke fractie. Elke provincie is vertegenwoordigd in verhouding tot het aantal leden in die provincie.

De BR stelt vertegenwoordigers aan om namens het VVT te zetelen in raden en organen van verenigingen of officiële instanties, richt commissies op en coördineert de werking van de Lokale Afdelingen. Zij legt elk jaar de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar voor aan de Algemene Vergadering. De Bestuursraad wordt bijgestaan door technische adviseurs zonder stemrecht.

De Bestuursraad neemt alle beslissingen in het belang van het beroep en bekrachtigt hiervoor de voorstellen die de verschillende commissies en werkgroepen formuleren. Voor de ontwikkeling van beleidsopties worden Kaderdagen ingericht, waarbij aan alle kaderleden de mogelijkheid wordt geboden hun visie te laten horen. De financiële en communicatieve aspecten van het beleid worden in de Bestuursraad besproken en beslist.

De BR vergadert 11 keer per jaar, telkens op woensdagavond. Vooraf worden de agenda en de nodige documenten aan de bestuursleden toegestuurd. Een normale agenda behandelt al snel een tiental dossiers. Het pakket omvat ongeveer 150 tot 250 pagina’s, een volumineus pakket dat maandelijks door de leden van de Bestuursraad wordt doorgenomen. Er wordt naar gestreefd om de vergaderingen steeds tegen middernacht te beëindigen.

 • Ardenois Frederik (Z-W-Vlaanderen)
 • Buijs Christiane (Antwerpen)
 • Coessens Peter (Gent)
 • De Pauw Christian (NO-Brabant)
 • Decroock Philippe (Meetjesland)
 • Dekeyser Stefanie (West-Vlaanderen)
 • Koningsveld Vincent (Antwerpen)
 • Molly Liene (West-Vlaanderen)
 • Seijnhaeve Marc (Limburg)
 • Souffriau Jean-Paul (Land van Asse)
 • Speybrouck Bart (Z-W-Vlaanderen)
 • Timmermans Jan (Limburg)
 • Verschueren Dirk (Antwerpen)
 • Van Den Bosch Seraf (Mechelen)
 • Van Dijck Simon (Kempen)
 • Vanbelle Guido (West-Brabant)
 • Vandevelde Marijke (Aalst)
 • Wauman Gerda (NO-Brabant)
 • Willems Mark (Oost-Vlaanderen)
 • Wils Serge (Limburg)
 • Adriaenssens Bob (Waasland)
 • Appelen Annemieke (Limburg)
 • Craeynest Philippe (Kortrijk)
 • Devolder Marc (West-Brabant)
 • De Decker Peter (Mechelen)
 • De Ketelaere Bruno (West-Vlaanderen)
 • De Noyette Virginie (Antwerpen)
 • Herpels Matthieu (Westhoek)
 • Hoffbauer Jos (Limburg)
 • Jacobs Christophe (Limburg)
 • Kefel Guido (Antwerpen)
 • Marcelis Koen (Antwerpen)
 • Rosiers Leen (Kempen)
 • Schulte René (NO Brabant)
 • Van Cauter Diedrik (Oost-Vlaanderen)
 • Van Ravensteyn Guy (Kempen)
 • Vermeir Geoffrey (West-Brabant)
 • Verschueren Robby (Oost-Vlaanderen)
 • Villa Ronald (NOB)
 • Wille Filip (Oostende)

Onze voorzitter: Vincent Koningsveld

Het Dagelijks Bestuur voert de beslissingen van de Bestuursraad uit, bereidt dossiers voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Bestuursraad. Het bestaat uit maximum 8 personen met een billijke vertegenwoordiging per provincie.
Het Dagelijks Bestuur vergadert wekelijks op donderdag of op woensdagavond. Het Dagelijks Bestuur heeft voor enkele strikt bepaalde zaken, zoals bvb personeelsaangelegenheden, een mandaat van de Bestuursraad om zelfstandig te beslissen.

 • Vincent Koningsveld (Antwerpen)
 • Stefanie Dekeyser (West-Vlaanderen)
 • Gerda Wauman (Vlaams-Brabant)
 • Frederik Ardenois (West-Vlaanderen)
 • Jan Timmermans (Limburg)
 • Philippe Decroock (Oost-Vlaanderen)

Het Verzekeringscomité stelt de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen van de akkoordencommissies vast en zendt aan de Algemene Raad voorstellen van akkoorden en overeenkomsten om een evenwichtige verdeling van de uitgaven tussen de verschillende sectoren te bewerkstelligen. Het beslist over het doorsturen van voorstellen tot wijziging van de nomenclatuur.

Afgevaardigde: Stefaan Hanson (West-Brabant)
Waarnemer: Marc Seijnhaeve (Limburg)

Deze commissie is wellicht één van de bekendste. Hier worden de modaliteiten vastgelegd die moeten leiden tot akkoorden tussen de tandartsen en de verzekeringsinstellingen.

Afgevaardigden: Gerda Wauman (NO Brabant), Frederik Ardenois (Zuid-West-Vlaanderen), Jan Timmermans (Limburg), Vincent Koningsveld (Antwerpen)
Waarnemers: Philippe Decroock (Meetjesland), Stefaan Hanson (West-Brabant), Jos Hoffbauer (Limburg), Seraf Van Den Bosch (Mechelen)

Stelt de accrediteringsvoorwaarden op en oordeelt over de aanvragen van tandartsen op basis van deze voorwaarden. De Stuurgroep bepaalt de voorwaarden voor de erkenning van organisatoren van bijscholingsactiviteiten en peer review sessies en kan eventueel sanctioneren in geval van overtreding.

Afgevaardigden: Dirk Barbier (Brugge), Bart Speybrouck (Z-W Vlaanderen)
Waarnemers: Seraf Van Den Bosch (Mechelen), Christine De Rijcke (West-Brabant)

In de accreditering zijn er nog twee andere commissies:
a. de Evaluatiecommissie adviseert de Stuurgroep over de erkenning van de organisatoren van    bijscholingsactiviteiten en over de bijscholingsactiviteiten zelf, op basis van de voorwaarden bepaald door de Stuurgroep.

Afgevaardigde: Christine De Rijcke (West-Brabant)
Waarnemer: Guido Vanbelle (West-Brabant)

b. de Commissie van Beroep beoordeelt de dossiers van tandartsen die beroep aantekenen tegen de beslissing van de Stuurgroep. Het beroep, ingesteld door de organisatoren van bijscholingsactiviteiten, wordt voortaan rechtstreeks door de Raad van State behandeld.

Afgevaardigde: Eric Delaeter (West-Vlaanderen)
Waarnemer: André Mestrum (Oost-Vlaanderen

De TTR houdt zich bezig met de omschrijving en de interpretatie van de nomenclatuur.

Afgevaardigden: Philippe Decroock (Meetjesland), Marc Seijnhaeve (Limburg), André Mestrum (Oost-Vlaanderen), Seraf Van Den Bosch (Mechelen)
Waarnemer: Stefaan Hanson (West-Brabant), Birgit Baeke (Meetjesland), Liene Molly (West-Vlaanderen)

Dit comité controleert de dossiers die onder andere door de profielencommissie werden overgedragen.

Kamer eerste aanleg:

Afgevaardigden: Guido Vanbelle (West-Brabant)
Waarnemers: Helene Deconinck (Meetjesland), Christine Van Meir (Antwerpen), Eric Delaeter (Oostende), Marino Vervack (Oost-Vlaanderen), Marijke Vandevelde (Aalst), Jos Hoffbauer (Limburg), Ronald Martens (Limburg)

Kamer van beroep:

Afgevaardigden: Jean-Paul Michiels (Z-W Vlaanderen), Seraf Van Den Bosch (Mechelen)
Waarnemers: Dirk Barbier (Brugge), Jean-Paul Souffriau (West-Brabant), Philippe Demoor (Antwerpen), André Courtmans (Antwerpen), Bart Speybrouck (Z-W Vlaanderen), Serge Wils (Limburg)

Comité van DGEC:

Afgevaardigden: Guy Kefel (Antwerpen)
Waarnemer: Marc Seijnhaeve (Limburg)

Deze commissie doet aan monitoring van het geneesmiddelenverbruik en stelt richtlijnen voor best practice op.
Afgevaardigde: Lieven Renier (Antwerpen), Patrick Bogaerts (West-Brabant)

Afgevaardigde: Sean Vranckx (Vlaamse Ardennen-Oudenaarde)
Waarnemer: Christian De Pauw (NO-Brabant)

De RVT geeft adviezen aan de minister van Volksgezondheid over alle tandheelkundige aangelegenheden.
De Raad van Tandheelkunde richt werkgroepen op om in diverse dossiers de werkzaamheden voor de plenaire raad voor te bereiden.

Leden zijn: Stefaan Hanson (West-Brabant), Seraf Van Den Bosch (Mechelen), Virginie De Noyette (Antwerpen), Frederik Ardenois (Z-W Vlaanderen)

De erkenningscommissies leveren de erkenning de tandheelkunde in België uit te oefenen. Deze erkenning moet zowel voor nieuwe diploma’s als voor het behoud van de titel worden afgeleverd. Daarnaast levert de erkenningscommissie ook de erkenning voor de stagemeesters op basis van de criteria die door de Raad van Tandheelkunde werden opgesteld. Er zijn 6 erkenningscommissies.

a. Erkenningscommissie Algemeen Tandarts (NL en FR)
b. Erkenningscommissie tandarts specialist orthodontie (NL en FR)
c. Erkenningscommissie tandarts specialist parodontologie. (NL en FR)

Afgevaardigden Erkenningscommissie Algemeen Tandarts: Gerda De Coster (Antwerpen), Bart Speybrouck (Z-W Vlaanderen), Ronald Martens (Limburg), Marijke Vandevelde (Oost-Vlaanderen), Jan De Maeyer (Waasland) en Valentin Vervack (Gent)

Deze raad geeft adviezen aan de minister van Volksgezondheid omtrent de nodige mankracht om de contingentering te kunnen opstellen.

Afgevaardigden: Marijke Vandevelde (Oost-Vlaanderen)

In elke provincie is het VVT in de PGC vertegenwoordigd door minstens één effectief lid en één waarnemer.

De mandaten van de vertegenwoordigers in de PGC’s worden momenteel bij Koninklijk Besluit vernieuwd.
De publicatie in het Staatsblad van de leden van de verschillende PGC ’s laat al een tijdje op zich wachten.

Provincie Vlaams-Brabant 
Francis Vogels: effectief
Gerda Wauman: waarnemer
Marc Devolder: effectief
Christian De Pauw: waarnemer

Provincie Oost-Vlaanderen 
Caroline Croo: effectief
Isabelle Verheyen: waarnemer

Provincie West-Vlaanderen
Gilbert Lefevre: effectief
Jean-Paul Michiels: waarnemer
Bruno De Ketelaere: effectief
Marleen Janssens: waarnemer

Provincie Limburg 
Jos Hoffbauer: effectief
Ronald Martens: waarnemer
Elke Lenssen: waarnemer

Provincie Antwerpen
An-Michèle Verstraete: effectief
Christine Van Meir: waarnemer

12. Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen (FOD)

De Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen geeft advies over de uitoefening van de paramedische beroepen.

Afgevaardigden: Gerda Wauman (NO-Brabant)
Waarnemer: Birgit Baeke (Meetjesland)

Stuurgroep Algemeen Tandarts organiseert in opdracht van FOD Volksgezondheid het postgraduaat onderwijs in Vlaanderen. Voor de uitvoering zijn de Vlaamse universiteiten en de representatieve beroepsorganisatie bevoegd. Dit uniek overlegniveau organiseert het stagejaar Algemeen Tandarts.

Afgevaardigden: Stefaan Hanson (West-Brabant), Guido Vanbelle (West-Brabant), Seraf Van Den Bosch (Mechelen), Frederik Ardenois (ZW-Vlaanderen)
+ leden universiteiten

Dit orgaan stelt de Belgische normen op voor toestellen, producten en diensten (BENOR) en werkt mee aan deze normering op Europees (CEN) en wereldvlak (ISO).

Afgevaardigden: Patrick Helderweirt (Kempen), Stefaan Hanson (West-Brabant)

Het Fanc of Federaal Agentschap voor nucleaire controle zorgt voor het naleven en het verbeteren van de wetten en de reglementering betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende straling.

Afgevaardigden: Stefaan Hanson (West-Brabant), Jean-Paul Michiels (Z-W Vlaanderen), André Mestrum (Meetjesland)

Binnen deze instantie wordt een maandelijks overleg georganiseerd voor de medische beroepen. Op dit overleg wordt informatie uitgewisseld over alle dossiers die de medische beroepen aanbelangen.

Afgevaardigden: Stefaan Hanson (West-Brabant), André Mestrum (Meetjesland), Philippe Decroock (Meetjesland)

Deze Raad is een federaal overlegplatform waarin alle erkende professionele organisaties van zelfstandigen (ook vrije beroepen) en KMO’s zetelen. De Raad heeft tot taak adviezen te formuleren voor de federale regering en in het bijzonder voor de minister van Middenstand. Zij duidt ook haar vertegenwoordigers aan in alle federale raden, commissies en werkgroepen waar zelfstandigen moeten zetelen.

Afgevaardigde: Jean-Paul Michiels (Z-W Vlaanderen)

Dit is een overlegorgaan waarin een tiental organisaties, alle begaan met gezondheidszorg, zich inzetten om de eerstelijnszorg te valoriseren en uit te bouwen.

Afgevaardigde: Guido Vanbelle (West-Brabant)

Het VVT heeft een gemandateerde in de Bestuursraad.

Afgevaardigde: Patrick Helderweirt (Kempen)

Het VVT is vertegenwoordigd in de Arbeidshoven van Antwerpen en Gent, en in de Arbeidsrechtbanken van Antwerpen, Gent, Tongeren, Hasselt, Brugge, Dendermonde, Brussel, Mechelen en Leuven.

Arbeidsrechtbank Mechelen:

 • Carl Moeremans: effectief
 • Peter De Decker: waarnemer

Arbeidsrechtbank Hasselt:

 • Ronald Martens: effectief
 • Serge Wils: waarnemer

Arbeidsrechtbank Brussel:

 • Christian De Pauw: effectief

Het Verbond is ook de vertegenwoordiger van de tandartsen sinds 1 september 2006 bij vele andere instanties. Hier is het meestal de voorzitter (Vincent Koningsveld) en de uitvoerend directeur (Stefaan Hanson) die de onderhandelingen voeren. Zij worden bijgestaan door interne experten.
Enkele belangrijke:
1. Bij het Vlaams Gemeenschapsonderwijs
2. Bij de Vlaamse Onderwijs Raad (VLOR)
Bij de VLOR werd meegewerkt aan de nieuwe opleiding tandartsassistent, die op 1 september van start ging.

De belangrijkste organen zijn:

 1. Fédération Internationale Dentaire (FDI of International Dental Federation):
  De internationale tandartsenvereniging met secretariaat in Ferney Voltaire (Fr) telt 150 aangesloten landen.
 2. European Regional Organisation (ERO)
  Dit is de Europese afdeling van het FDI
 3. Euregiodent
  Deze instantie organiseert grensoverschrijdende samenwerking met ondersteuning van de Europese Commissie. Voor onze Euregio werken de tandartsenverenigingen van Nederland, de Duitse deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en België samen.
 4. Council of European Dentists (CED)
  Deze instantie volgt alle Europese wetgeving op de voet en informeert de verschillende deelstaten over belangrijke evoluties.
 5. International Standard Organisation (ISO) (Patrick Helderweirt)
 6. Centre Européen de Normalisation (CEN) (Patrick Helderweirt)

Al de collegae die vernoemd worden als afgevaardigden van het Verbond der Vlaamse tandartsen vertegenwoordigen het beroep in de verschillende commissies. Zij zijn niet bevoegd noch verantwoordelijk voor individuele klachten of problemen. Voor al uw vragen kan u steeds terecht bij het VVT-secretariaat (info@vvt.be) en niet bij deze afgevaardigden persoonlijk. In alle voornoemde officiële organen zetelen, naast het VVT, ook steeds andere vertegenwoordigers van belanghebbende instanties. De gemandateerden door het VVT vertolken de standpunten die door de Bestuursraad werden gegeven. Dit betekent niet dat het VVT éénzijdig bevoegd is voor de beslissingen.

De Commissie Communicatie wordt vaak kortweg ComCom genoemd. Ze ontstond uit de fusie van 6 commissies: de redactieraden van Collegialiter, Contactpunt en het Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde (BTvT), de Praktijkgids, de BBS (Bulletin Board System, het eerste VVT intranet) en de website. Enkel de redactieraad van het Belgisch Tijdschrift werkt nog los van de ComCom.
Om een continue dialoog en samenwerking te verkrijgen, is ook een vertegenwoordiging van de commissie Publiciteit en Sponsoring en van de VVT Werkgroep Preventie voorzien.

De ComCom is bevoegd voor alle mogelijke communicatie, dit zowel naar leden, niet leden, publiek, patiënten, pers, overheid. Door coördinatie en doorstroming van interne en externe info wil deze commissie de VVT- “groepswerking” transparant maken en nieuwe impulsen geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het secretariaat, vandaar de aanwezigheid van Renilde Hamelrijk, één van de secretariaatsmedewerkers.
De commissie bepaalt de beleidsopties voor het vvt magazine, vvtnieuws, de websites en andere communicatiemiddelen. De leden komen maandelijks samen. De agenda, commissiedossiers, het verslag e.d. worden elektronisch verwerkt. Inhoudelijk vindt de Comcom zijn informatie bij de talrijke werkgroepen en onderhandelaars die binnen het VVT actief zijn. Van zodra een dossier is afgehandeld worden de resultaten meegedeeld. Te vroege communicatie van de onderhandelingen kan aanleiding geven tot misverstanden of de onderhandelingen beïnvloeden.

Het vvt magazine is een publicatie die niet enkel door de leden, maar door alle tandartsen en vele derden wordt gelezen. Het BTvT is een wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven in coproductie met de Société de Médecine Dentaire (SMD). Het verschijnt viermaal per jaar in een Nederlandstalige en Franstalige versie. Of het nu gaat om thematische onderwerpen, dan wel uitgebreide reportages gewijd aan een deelgebied: Nederlandstalige en Franstalige dentale specialisten, journalisten, vertalers en redacteurs slaan keer op keer de handen in elkaar voor deze unieke tweetalige publicatie.

Leden van de werkgroep:
Hanson Stefaan, De Pauw Christian, Decroock Philippe, Kefel Guido, Van Der Linden Jean-Marie, Van Den Bosch Seraf, Wauman Gerda, Hamelrijk Renilde, Beeckman Géraldine

De VVT Werkgroep Preventie (voorheen Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden; VWGT) is de werkgroep die zich inzet voor mondgezondheidspromotie en tandheelkundige preventie. Het werkgebied van deze werkgroep omvat de hele Vlaamse Gemeenschap.

De VVT Werkgroep Preventie is ontstaan uit de Belgische Stichting voor Gezonde Tanden; de conventie met VVT dateert van 1988. De VVT Werkgroep Preventie werkt samen met de academische wereld en met verenigingen en instellingen die gezondheidspromotie en preventie hoog in het vaandel voeren. Zo was de werkgroep partner in het Signal Tandmobiel project (1996 – 2001). De resultaten van dat onderzoek hebben toegelaten een beeld te schetsen van de mondgezondheid van Vlaamse kinderen tussen 7 en 12 jaar.

De VVT Werkgroep Preventie ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde adviezen en streeft daarbij naar een consensus in Vlaanderen. Klassiekers zijn ondertussen het fluoride-advies, het voedingsadvies en het mondhygiëne-advies. Verder verschenen ook “Stoppen met roken”, de “DPSI folder”, het “Tandvriendelijk Voedingsadvies” en, heel recent, “Hiv in de Tandartspraktijk”. Een trauma-advies staat in de steigers.

De VVT Werkgroep Preventie biedt ondersteuning aan al wie informatie wil verspreiden over mondgezondheidspromotie en tandheelkundige preventie. Folders, beurzen, vorming… deze werkgroep zegt zelden neen.
Er wordt ook eigen didactisch materiaal ontwikkeld. Zo gaf de werkgroep vorm aan de KYS-campagne, aan de Poetsateliers en aan het Glimlachenproject met o.a. de  reizende tentoonstelling en de Gezonde Mondkoffer. En omdat vroeg beginnen zo belangrijk is, gaf de werkgroep twee stevige kleuterboeken uit: “Anna poetst haar tanden” en “De tandarts”. Het volledige assortiment is beschikbaar op http://www.tandarts.be onder “Preventie”. Informatie over het project Glimlachen vind je op http://www.gezondemond.be/projecten/glimlachen.

De VVT Werkgroep Preventie promoot een preventieve aanpak bij de tandartsen. In dat kader worden studiedagen, workshops en peer reviews bijgewoond én georganiseerd. De werkgroep had een eigen uitgave – Essentieel – maar publiceert tegenwoordig via andere kanalen en online. De leden van de werkgroep hebben in het verleden ook in verschillende studieclubs peer reviews rond preventie gemodereerd om het preventieaanbod beter af te stemmen op de tandarts in zijn of haar praktijk.

De VVT Werkgroep Preventie wil de overheid ervan overtuigen dat mondgezondheidspromotie en tandheelkundige preventie nuttig en nodig zijn. Daartoe is in Vlaanderen een vertegenwoordiging op alle niveaus (federaal, Vlaams, provinciaal, regionaal en lokaal) uitgebouwd; de LOGO’s, de CLB’s en het VIG zijn belangrijke partners geworden. Zo was de werkgroep actief betrokken bij de actualisering van de gezondheidsdoelstelling “Voeding en beweging” in 2008; het objectief (toevoegen van een tandvriendelijke dimensie) is gerealiseerd.

De VVT Werkgroep Preventie streeft in al zijn projecten continuïteit na. Dat is belangrijk aangezien het bij preventie en mondgezondheidspromotie hoofdzakelijk om aspecten van een gezonde levensstijl gaat.
En ten slotte: de VVT Werkgroep Preventie gaat voor kwaliteit – altijd en overal.
Wie zich aangesproken voelt is hartelijk welkom!

Leden van de werkgroep:
Souffriau Jean-Paul, Van Cleynenbreugel Diane, Vanbelle Guido, Vranckx Sean, Van Der Linden Jean-Marie, Van Calster Eddy, Lianne De Ronne

Omschrijving

Het NIVVT is de wetenschappelijke cel van het VVT die op jaarbasis een zeer gedifferentieerd cursusprogramma aanbiedt, vooral gericht op tandheelkundig vlak maar ook deels medisch of organisatorisch (praktijkmanagement) georiënteerd. De wetenschappelijke dienstverlening past als onderdeel in een structuur waar het VVT voor staat.

Zo zijn er ondermeer de studieclubactiviteiten, het 4 jaarlijks VVT congres, het wetenschappelijk fonds, het Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde. Het NIVVT werkt hierbij ondersteunend, begeleidend of onafhankelijk. Voor wat betreft het cursusaanbod en de keuze ervan beslist het NIVVT autonoom. De werking spitst zich toe op zowel kleinschalige, middelgrote als mega organisaties die betrekking hebben op scholing en bijscholing. Het cursusprogramma doorloopt een waaier van deelgebieden die de tandheelkunde rijk is.

Doel

Het NIVVT draagt bij tot het verwezenlijken van volgende doelstellingen:

 1. De tandartsen helpen in hun zoektocht om de parate kennis up to date te houden
 2. Elke vorm van kennisoverdracht actief integreren en in een ruimere context plaatsen, op maat van een moderne praktijkorganisatie en behandelstrategie
 3. Een cursusaanbod conform de richtlijnen van permanente vorming en bijhorende accreditering opstellen
 4. Aandacht geven aan zowel “evidence based” tandheelkunde als nieuwe therapieën en technieken met de betrachting de motivatie om bij te leren te activeren.

Huidige structuur van het NiVVT

Wetenschappelijk verantwoordelijken

An De Witte – Oost-Vlaanderen
Mark Willems – Oost-Vlaanderen
Filiep Raes – West-Vlaanderen

Provinciale NiVVT vertegenwoordigers

Guido Vanbelle – Brabant
Jos Hoffbauer – Limburg
Filip Bonte – Oost-Vlaanderen
Gerda Wauman – Brabant
Philippe Decroock – Oost-Vlaanderen
Manu Justens – Antwerpen
Frederik Ardenois – West-Vlaanderen
Brent Raemaekers – Limburg
Diedrik Storme – Oost-Vlaanderen

Logistiek Coördinator

Erika De Block

Verwezenlijkingen

De verwezenlijkingen zijn talrijk. Vooral het voor- en najaarssymposium, elk jaar opnieuw, behoren tot de blikvangers. Ook het naar België halen van buitenlandse expertise wordt vaak enthousiast onthaald. Het uitgebreide aanbod cursussen op maat van de tandartsen, algemeen practicus of specialist, is terug te vinden in het programmaboekje. Daarnaast is er ook nog de ondersteuning van de studieclubactiviteiten.

Motivatie

Het NIVVT is een perfect bindmiddel voor de VVT leden. De tandartsen ontmoeten elkaar in een gezonde sfeer van collegialiteit.
Door de grote opkomst kan het VVT rekenen op uitzonderlijke interesse van de industrie. Meerdere partners ondersteunen het VVT omdat zij via de organisaties van het Nascholingsinstituut beter kunnen inspelen op de noden van de tandartsen.

Daarbij is het NIVVT een grote speler op de markt van nascholing. Het prijsvriendelijke en kwalitatief hoogstaand aanbod wordt door de tandartsen zeer gewaardeerd. Er worden inspanningen geleverd om de cursussen betaalbaar te houden voor elke tandarts. Kennis en kunde zijn immers een goed dat bereikbaar moet zijn voor alle tandartsen. Het VVT kan mede door het NIVVT een totaalpakket aanbieden dat zowel beroepsondersteuning als wetenschap bevat. Dit is de meerwaarde voor de VVT leden.

Uitdagingen

In een zeer woelig economisch klimaat en een tandartsenwereld die meer en meer door management wordt gestuurd zal het geen eenvoudige opdracht zijn om het NIVVT verder professioneel uit te bouwen.
Het aantal algemeen tandartsen gaat in dalende lijn, er zijn steeds meer specialisten en ook steeds meer kleinere verenigingen die zelf cursussen aanbieden.

Het doelpubliek behouden is de moeilijke opdracht waar het NIVVT voor wordt geplaatst.
Het zwaartepunt lag vroeger bijna exclusief bij de algemene practicus, nu moet worden getracht om elke tandarts specialist mee in het aanbod te betrekken. Samenwerking is zoals steeds het sleutelwoord.
De internet generatie komt eraan. Elkaar ontmoeten blijft nog steeds een onvervangbare schakel om tot een goede collegiale verstandhouding te komen.

Een tweede heikel punt is het vinden van NIVVT medewerkers die goed onderlegd zijn en een deel van hun tijd willen besteden aan het verder uitbouwen van de wetenschappelijke vleugel van het VVT.
Het NIVVT creëerde daarom ook een kader waarbij de medewerkers congressen kunnen bijwonen in ruil voor het scouten en aanleveren van informatie.

Het NIVVT blijft hoopvol voor de toekomst en wil bij alle Vlaamse tandartsen de keuze voor het VVT als tandartsenvereniging verder promoten. Dit door het aanbieden van een moderne nascholing op maat van de Vlaamse tandarts.

Ontstaan

Na de splitsing van de Belgische vereniging in 1983 gingen Vlamingen en Franstaligen hun eigen weg. De Vlaamse Wetenschappelijke Tandartsenvereniging nam de fakkel over van de unitaire KBVT. In 1987 fuseerde het VWT met het VTV (Vlaamse Tandartsen Vereniging) en vormden het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw. Het VVT diende statutair zowel een professionele pijler als een wetenschappelijk forum te waarborgen. Zo werd het NIVVT een feit.

Het voorzitterschap werd door tandarts Herman Wellens waargenomen. Het cursusaanbod alsook de middelen waren toen vrij beperkt. Noch de industrie, noch de universiteiten, noch het beroep liepen storm om nascholing te ondersteunen. Maar er was vraag naar cursussen. Het was dan nog niet de grote massa die op de cursussen afkwam. De tandarts aan de stoel bleef in die tijd echt wel nabij de stoel. Het NIVVT bood kansen, tandartsen moesten steeds minder richting Nederland voor verdere opleiding of specialisatie.

Tandarts dr. Hilde De Vis nam de fakkel over; met haar specialistische universitaire ervaring en contacten kon zij het instituut meer mogelijkheden geven. Het NIVVT werd een begrip in de dentale wereld.
Een amalgaam van medewerkers die naargelang hun bijzondere interesse elk een onderdeel van de tandheelkunde opvolgden, stonden in voor een doelgerichte scouting. Deze pioniers zorgden voor het aanbrengen van sprekers en onderwerpen. Op geregelde tijdstippen werd vergaderd en kwam een distillaat aan cursussen te voorschijn. Daarnaast werkte een vaste Kern aan de administratie en logistiek en werden de financiën opgevolgd. Na een jarenlang voorzitterschap en heel veel noeste arbeid ging ook zij op zoek naar een opvolger.

Tandarts Etienne Van de Velde, jarenlang coördinator in het deelgebied chirurgie, nam kort na de eeuwwisseling de fakkel over. De KERN bleef de logistieke cel en de medewerkers vergadering werd een overlegorgaan dat TOP werd genoemd. Deze afkorting staat voor toekomst, onderzoek, planning. Het werd vanaf dan vooral brainstormen rond bepaalde thema’s met als doel een protocol uit te lijnen waarbij het cursusaanbod van het NIVVT volgens een vast stramien kon worden gerealiseerd.
De nieuwe voorzitter werd meteen geconfronteerd met de opkomst van de accreditering en bijhorende verplichtingen. Het NIVVT kon niet anders dan de bestaande expertise gebruiken om het aanbod aan cursussen uit te breiden en te optimaliseren. Het NIVVT werd, mede door de organisaties in de studieclubs, vrij snel de grootste aanbieder van cursussen in België. De opkomst voor zowel grote als kleine symposia ging snel in stijgende lijn.
De appreciatie van de VVT leden is dan ook uitermate positief. Het NIVVT ijvert voor een aanbod dat elke tandarts kan boeien en zorgt ervoor dat wetenschap in een praktijkgerichte vorm wordt aangeleverd.

De start van het VVT verliep gelijktijdig met de oprichting van de Ethische Commissie. Een nationale commissie beroepsethiek had een vergelijkende studie gemaakt over de plichtenleer zoals die bestaat in de omgevende landen. Het resultaat was een gelijkvormige Code van deontologie die werd onderschreven door alle Belgische verenigingen van tandartsen. VVT-leden worden geacht deze code na te leven.
Bij gebrek aan een Orde der tandartsen is het VVT statutair verplicht toe te zien op de naleving van deze in brede kring aanvaarde gedragsregels bij de beroepsuitoefening.

De Bestuursraad opteerde voor de oprichting van een werkgroep, gestructureerd binnen het VVT, genaamd de ethische commissie, en bestaande uit leden die verschillende opdrachten werden toevertrouwd. De algemene opdracht is advies te geven aan het bestuur inzake interpretatie en actualisatie van de code met zijn deels wettelijke en deels ethische richtlijnen. Meer specifiek behoort het tevens tot de taak van de commissie mogelijke maatregelen te overwegen tegen inbreuken die schade berokkenen aan het beroep.

Zij vestigt de aandacht van de Bestuursraad op klachten over het niet naleven van de deontologie en overtredingen van onwettige beroepsuitoefening. Na analyse van de klachten wordt beslist of er een verwittiging wordt gestuurd of bijkomende adviezen van de juridische raadgever wenselijk zijn. Soms volgt dan een ingebrekestelling en desgevallend beslist de Bestuursraad tot gerechtelijke vervolging.

Het dossier is dan in handen van het gerecht en vooraleer het tot een uitspraak komt kan het jaren duren … Voor de louter deontologische overtredingen en tekortkomingen bestaat er zonder tuchtrechtelijke bevoegdheid ook geen algemene afdwingbaarheid en dus ook geen mogelijke tuchtrechtelijke procedures of tuchtrechtspraak. Hier wordt de klacht meestal collegiaal behandeld; het lidmaatschap bij het Verbond veronderstelt een engagement tot respect voor de deontologie.

De EC heeft ook een preventieve opdracht: via het vvtnieuws worden de leden geïnformeerd over de door het VVT ingenomen standpunten inzake beroepsethiek en -wetgeving. Op deze wijze poogt de EC de tandartsen aan te zetten tot voorzichtigheid, en te waarschuwen voor nalatigheid en gevolgen van ondoordachte initiatieven.

De werkgroep vergadert naargelang de aard en noodzaak van zich aandienende problematiek. Op initiatief van de EC- voorzitter of op verzoek van de Bestuursraad wordt de vergadering samengeroepen. Om vlot op de actualiteit te kunnen spelen heeft de EC de bevoegdheid om in dossiers – die reeds door de Bestuursraad werden besproken – onmiddellijk de nodige procedures te starten. Er wordt beraad gehouden langs elektronische weg. De commissie kan belangrijke experten uitnodigen.

In geval een strafklacht bij het gerecht wordt ingediend moet de VVT-voorzitter in naam van het VVT de klacht indienen. In dat geval wordt er ook steeds gezocht naar collegae die zich samen met het VVT burgerlijke partij stellen.

Om uit te groeien tot een autonome Ethische Raad is in de huidige politieke context voorlopig geen maatschappelijk draagvlak. Een beroepsuitoefening onder de controle van de FOD Volksgezondheid
kent alleen wettelijke maatregelen. Oude wetgeving is duidelijk aan herziening toe. Een wetsvoorstel om een overkoepelende Raad voor Medische Ethiek op te richten, liep in extremis spaak. De doorslaggevende inbreng van het VVT was al duidelijk in het ontwerp van wet. De Franstalige kamer in de Raad van de Tandheelkunde keurde ons ontwerp unaniem goed zodat het als advies aan de Minister werd gegeven.

Leden van de commissie:
De Ketelaere Bruno, De Pauw Christian, Mestrum Andre, Story Pauwel, Van Ravensteyn Guy, Kefel Guido

Er is veel misverstand rond de taak en de inhoud van de Financiële Commissie. De Commissie bestaat reeds ongeveer even lang als het Verbond zelf en is een vrijwillig intern opgericht controle en adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de Commissarissen – sedert de nieuwe wetgeving betreffende de vzw ’s Verificateurs genaamd – die een statutaire verplichte controletaak vervullen ten behoeve van de Algemene Vergadering van de leden (en een externe revisor vervangen).

De controlefunctie bestaat erin de uitgaven, inkomsten en reserves van het Verbond TIJDENS het jaar te bewaken en deze zo nodig bij te sturen. (De Verificateurs controleren enkel de juistheid van de cijfers en van de boekhoudkundige inbreng ervan).

De adviesfunctie betreft de grote investeringen of permanente uitgaven: is het financieel wel haalbaar wat er is beslist op de BR? Dit advies kan spontaan vanuit de Commissie komen of op vraag van de BR of een werkgroep die een beslissing met grote financiële gevolgen heeft genomen. Ook beleidsadvies over o.a. vergoeding, vestiging, personeel en diensten behoren tot haar taak.

De opstelling van het budget daarentegen behoort tot de taak van de Penningmeester en het Dagelijks Bestuur. Het spreekt vanzelf dat in deze Commissie alle regio’s van het Verbond zetelen en er van iedere Provinciale Raad een vertegenwoordiger is benoemd. De penningmeester hoort erbij als expert en verbinding met het bestuur.
Voor de controlefunctie wordt er een vergadering gehouden een 14 tal dagen voor de Algemene Vergadering, terwijl er trimestrieel balanscijfers worden verstrekt. De adviesfunctie gebeurt uiteraard op aanvraag of volgens de omstandigheden.

Leden van de commissie:
Ardenois Frederik, Barbier Dirk, Boone Johan, De Pauw Christian, Decroock Philippe, Hanson Stefaan, Hertenweg Luc, Kefel Guido, Mestrum André, Moeremans Carl, Seijnhaeve Marc, Souffriau Jean-Paul, Vandevelde Marijke, Wauman Gerda

De Commissie Mondzorgbeleid kende haar stichtingsvergadering op dinsdag 12 mei 1992 om 20u30 in het Tandartsenhuis, Koning Albertlaan 115 te 1080 Brussel. De opdracht luidde: “Deze commissie is belast met het formuleren van adviezen aan de Raad van Beheer voor alle aspecten van de Gezondheidspolitiek”.
Er maakten een 16-tal collegae deel van uit met Dirk Barbier als voorzitter en Paul Speder als commissiesecretaris. Bij de samenstelling werd getracht deze commissie te bevolken met collegae met nieuwe inzichten en met een diverse achtergrond. Deze nieuwe commissie kwam tot stand na het versmelten van verschillende werkgroepen: (verving de commissies:) Verleden, heden en toekomst, Technisch Tandheelkundige Raad, Dentomut en relaties tweede lijn.

De collegae die momenteel deel uit maken van deze commissie zijn vaak ook actief in diverse raden en commissies. (zoals o.a.: de Technisch Tandheelkundige Raad, de Nationale Commissie Tandheelkundigen Ziekenfondsen, de Hoge Raad voor Tandheelkunde, het Verzekeringscomité, de Profielencommissie, de Erkenningscommissie en de Vlaamse Werkgroep Gezonde Tanden.)

De Commissie Mondzorgbeleid volgt vooral van nabij de “politieke” ontwikkelingen inzake mondzorgbeleid van de overheid. Zij heeft een voorbereidende taak in vele dossiers en fungeert als een adviesorgaan voor de Bestuursraad.

Door haar gevarieerde samenstelling qua praktijkvoering en beroepstitels tracht deze commissie ook hetgeen leeft bij de leden concreet uit te werken. Steeds dient zij echter, jammer genoeg, rekening te houden met de beschikbare middelen.

Het uiteindelijke doel van deze VVT-commissie is het verdedigen van de belangen van het beroep. Tal van Verbondsrealisaties op het vlak van nieuwe en /of aangepaste nomenclatuur kenden hun oorsprong bij de Commissie Mondzorgbeleid. Momenteel wordt er reeds gewerkt aan voorstellen inzake de randvoorwaarden van het nieuwe af te sluiten akkoord Tandartsen– Ziekenfondsen voor 2009-2010.

Leden van de commissie:
Seijnhaeve Marc, Timmermans Jan, Ardenois Frederik, Barbier Dirk, Boni Marc, De Ketelaere Francis, De Pauw Christian, De Rouck Arthur, De Soete Marc, Decroock Philippe, Hanson Stefaan, Helderweirt Patrick, Hoffbauer Jos, Koningsveld Vincent, Mestrum André, Moortgat Jeroen, Oosterbosch Roger, Soenen Philippe, Speder Paul, Thevissen Eric, Van Assche Eddy, Van De Perck Marianne, Van Den Bosch Seraf, Verschueren Robby, Wauman Gerda

In de statuten van het Verbond staat dat we ons engageren om elke vier jaar een wetenschappelijk congres te organiseren voor onze leden. Om dit tot een goed einde te brengen, wordt er ongeveer 18 maanden voor de vermoedelijke datum van het congres een tijdelijke congrescommissie opgericht. De locatie van het congres, de congresvoorzitter en de wetenschappelijke voorzitter worden door de Bestuursraad goedgekeurd.
Zowel de congresvoorzitter als de wetenschappelijke voorzitter stellen dan een tijdelijke commissie samen, die de basislijnen zoals thema, logo, inhoud, mogelijkheden op het terrein enz. bepalen.

Voor de verdere invulling en de verwachtingen kan de voorzitter zich laten inspireren door de vorige succesvolle edities in Brugge en Oostende. Elk congres legt zijn eigen accenten en probeert in te spelen op de veranderingen die het beroep in de loop der jaren ondergaan heeft: digitalisatie, vervrouwelijking, groepspraktijken, assistentie, schaalvergroting, nieuwe eisen van de overheid. Het is belangrijk dat het congres hierop antwoorden kan bieden aan haar leden. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan de collegae en de universitaire wereld om mooie posters te realiseren met enkele interessante aanmoedigingsprijzen. Ook de studenten worden deze keer actief betrokken in deze traditionele postersessie.

Natuurlijk is het vierjaarlijks congres ook een feest voor de leden en wordt in de gaststad traditioneel een degelijk partner- en avondprogramma uitgewerkt. Het is de Verbondspolitiek om deze vierjaarlijkse manifestatie voor alle leden toegankelijk te houden en de inschrijvingsprijs voor de leden zo laag mogelijk te houden: wetenschap hoort universeel te zijn. Dit kan dankzij sponsoring van de dentale industrie. In de voorbereidingsfase van het congres, kiest de congresvoorzitter zijn commissieleden en overlegt regelmatig met de wetenschappelijke voorzitter(s). Elke maand vergadert de commissie in het Tandartsenhuis. Naast de commissieleden worden ook andere collegae betrokken in het project en is de hulp van de plaatselijke studieclub onontbeerlijk voor het welslagen van het hele gebeuren.

Als Verbond zijn we blij dat we deze vierjaarlijkse traditie uit het verleden, kunnen voortzetten met steun van de industrie en onze Vlaamse universiteiten. De beste appreciatie voor het werk van de commissie is de massale aanwezigheid van onze leden op “ons” congres.

Leden van de commissie:
Ardenois Frederik, Coessens Peter, De Moyer Guillaume, De Pauw Christian, Decroock Philippe, Raes Filiep, Kefel Guido, Speybrouck Bart, Temmerman Andy, Wauman Gerda, Van Den Bosch Seraf, Vandeweghe Stefan

De werkgroep Ontwikkelingssamenwerking wordt ook Tandartsen Zonder Vakantie genoemd; afgekort TZV.
De werkgroep biedt een structuur voor de vele tandartsen van het VVT die actief zijn in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Oost-Europa, en Zuid-Amerika.

Overal zijn er kleine projecten om de plaatselijke tandartsen te steunen met materiaal en opleiding. TZV is ontstaan met het bieden van hulp aan Roemeense tandartsen. Reeds voor de val van Ceaucescu waren er contacten. Het VVT hielp met de stichting van een Roemeense Tandartsenvereniging, die nog steeds statuten heeft copy paste van VVT. Tot en met 2002 is vanuit het VVT jaarlijks een groep collegae vertrokken. Elke zending duurde een week. Ter plaatse werd de eerste werkdag besteed aan theorie. Voornamelijk preventie, endodontie en parodontologie. De volgende dagen werd in kabinetten verspreid over de streek de praktijk gedemonstreerd. De laatste dag werden de meegebrachte goederen verdeeld onder de participerende Roemeense collegae. Het initiatief is gestopt omdat de bestaande nood minder erg werd en de deelnemers om diverse redenen wensten te stoppen.

Een belangrijke taak nu is het ophalen van materiaal bij tandartsen die hun installatie, klein materiaal of producten van de hand doen en aan TZV willen schenken. Collega Patrick Helderweirt organiseert het ophalen, stokkeren en verdelen. Alles wordt verzameld in Namen in een depot van Ziekenhuis zonder Grenzen.

Tandartsen die projecten in een ontwikkelingsland logistiek willen ondersteunen kunnen hier terecht. TZV wil ook een plaats zijn voor uitwisseling van gedachten en ervaringen. Contactpunt biedt de mogelijkheid voor oproepen voor materiaal of verslagen van missies. Zo is er een hechte samenwerking met de Wereldtandartsen Organisatie. De ambitie voor de toekomst is de werking te intensifiëren en meer bekend te maken bij de tandartsen.

Contactpersoon: Guy Van Ravensteyn

Als werkgroep zijn we binnen het Verbond der Vlaamse Tandartsen eigenlijk een vreemde eend in de bijt, omwille van het feit dat we niet direct iets met tandheelkunde te maken hebben. Eind jaren 60 werden en binnen het Ministerie van Justitie, aparte rechtbanken opgericht voor alle materies die verband houden met sociaal recht. Daarbij doet men ook beroep op lekenrechters, zowel werknemers, bedienden als zelfstandigen. Waar vroeger altijd de grote zelfstandigen-organisaties werden aangeschreven om kandidaten te leveren, werd in de jaren 90 ook gevraagd aan beroepsgroeperingen om hun medewerking te verlenen.

Het huidige aantal leden van de werkgroep bedraagt zeven leden, waarvan zes zitting hebben aan de arbeidsrechtbanken en een aan een arbeidshof. Als er relevante rechtspraak is, wordt die dan ook naar de desbetreffende werkgroepen doorgegeven.

Aangezien er steeds meer tandartsen met personeel werken, is het naar de toekomst toe misschien raadzaam een afgevaardigde te hebben als werkgever. Hoe het verder loopt met de werkgroep is sterk afhankelijk van de veranderingen op het Departement Justitie, maar dat is dan ook een never ending story …

Leden van de commissie:
De Pauw Christian, Martens Ronald, Moeremans Carl, Wils Serge, De Decker Peter

Een omschrijving van de werkgroep: zoals de naam het zegt: wij zorgen voor de publiciteit in de tijdschriften van het Verbond (Magazine, het Belgisch Tijdschrift voor Tandheelkunde, het Programmaboekje, congresboekjes en dergelijke) en zoeken de nodige sponsors voor de beurzen ter gelegenheid van de grote symposia en congressen en ook voor de leuke events zoals bijvoorbeeld de Dies Natalis. Wij zoeken dus een beetje overal naar de centen die de anderen van het Verbond dan mogen uitgeven ten voordele van alle leden.

De werkgroep was aanvankelijk geen groep, maar een éénmanszaak: collega Albert Van Damme zorgde in zijn eentje voor de sponsoring. Toen hij vond dat het genoeg geweest was, gaf hij de fakkel door met alleen maar een lange lijst adressen en telefoonnummers en de woorden: “vlieg er maar in!” Dat hebben we ook gedaan en al snel bijstand gezocht waardoor we een echt groepje werden, zelfs een hecht groepje waarin de vriendschap garant staat voor ons blijvend enthousiasme.

Van ons wordt verwacht dat we contacten onderhouden met de bedrijfsleiders en met hen allerlei win-win samenwerkingakkoorden tot stand brengen, kleine maar ook grote die wij dan partnerships noemen. De bedoeling is niet eenmalig hoog te scoren maar een blijvende vertrouwensrelatie met de bedrijven aan te gaan. Onze verwezenlijkingen? Die zijn voor iedereen die er aandacht voor heeft duidelijk te zien. Bovendien is er hier geen ruimte genoeg voorzien om alle euro’s en franken op te sommen die wij al verzameld hebben!

Wij hopen in de toekomst in eigen beheer verder te kunnen werken ondanks het feit dat professionele communicatieagentschappen het maar wat graag van ons zouden overnemen. Maar zolang we enthousiaste collegae blijven vinden…

Leden van de werkgroep:
Hanson Stefaan, Kefel Guido, Van Der Linden Jean-Marie, Veramme Anne-Mie

De werkgroep heeft als taak de problematiek van de verzekeringen op te volgen. De te behandelen dossiers kunnen ingedeeld worden in drie grote groepen:

 • De personeelsverzekeringen
 • Verzekeringen die specifiek zijn voor het vzw statuut van het VVT met zijn groot aantal kaderleden
 • Het grote aanbod van groepsverzekeringen voor de leden

De bestuurdersverantwoordelijkheid en de burgerlijke aansprakelijkheid van de vzw zijn de voornaamste risico’s die te verzekeren zijn voor de goede werking van het VVT.

Voor kaderleden is er oa. een verzekering van de risico’s “Invaliditeit en Overlijden” tijdens het vrijwilligerswerk.
Er is een uitgebreid aanbod groepsverzekeringen via vier verschillende makelaars:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Pensioenvroming
 • Rechtsbijstand
 • Brand
 • Auto
 • Familiale
 • Huispersoneel
 • VAB-pechservice
 • VAB-reisbijstand

De taak van de werkgroep bestaat erin het te verzekeren risico te evalueren en met makelaar en verzekeraar te onderhandelen zodat de verzekeringspolis het label “volledige dekking aan een bijzonder gunstige premie” verdient. Een actief opvolgen van de polissen is noodzakelijk om een goede ledenservice te waarborgen.
De feedback van de verzekeraar met een evaluatie van de anoniem gemaakte schadestatistieken geeft een ondersteuning aan de werkgroep bij het vervullen van de preventieve opdracht. Regelmatig kan de werkgroep een informatieve bijdrage leveren voor een beter begrip van de problematiek van de beroepsaansprakelijkheid. Op vraag het VVT-lid kan de werkgroep voor begeleiding zorgen bij een schadegeval. De werkgroep zorgt dan voor een vlotte en duidelijke communicatie tussen de verzekeraar, makelaar en tandarts.

Leden van de werkgroep:
De Pauw Christian, Hanson Stefaan, Mestrum Andre, Van Den Bosch Seraf

Werkgroep voor Tandheelkundige zorg voor mensen met bijzondere noden is ontstaan uit WETAG (werkgroep tandheelkundige zorg voor gehandicapten) en is vandaag 20 jaar oud. Het heeft de wereldwijde tendens van uitbreiding van gehandicaptenzorg naar “special care” gevolgd, en kreeg daarom op het congres van het VVT te Oostende in mei 2005 de naamsverandering naar WTB (Werkgroep voor Tandheelkunde voor personen met Bijzondere noden). Buiten de anders validen behoren daar ook alle patiënten toe die een speciale aanpak vereisen en bijzondere noden vertonen, zoals de medisch gecompromitteerden, angstige patiënten, ouderen, dementerenden, enz.

De doelstellingen van de werkgroep zijn:

 • Het samenbrengen van geïnteresseerde collegae die de toestand van de mondgezondheid binnen die populatie nagaan en vervolgens een inventarisatie opmaken van de noden op vlak van zorgverlening en preventie.
 • Tandartsen, medici, overheid en ouders, alsook directies en begeleidend personeel van instellingen en tehuizen bewustmaken van het belang van een goede mondgezondheid.
 • Specifiek aanvullend onderwijs ontwikkelen ten behoeve van tandartsen, artsen, verpleegkundigen, opvoeders en alle betrokkenen in de medische verzorgingssector
 • Streven naar een beter aangepaste ondersteuning van overheidswege aan de patiënten en de zorgverleners.

Tot hiertoe heeft de werkgroep al verschillende realisaties verwezenlijkt:

 • 5 symposia
 • 2 studievergaderingen
 • 2 peer Reviews
 • Actieve deelname aan 4de, 5de en 6de VVT congres
 • Medewerking aan 20e internationaal IADH congres (2010)
 • Jaarlijkse deelname aan de Healthy Atlets program van “Special Olympics Belgium” binnen rubriek “Special Smiles”
 • Verschillende wetenschappelijke publicaties in binnen- (o.a. Belgisch Tijdschrift) en buitenland alsook posterpresentaties op congressen in binnen- en buitenland
 • Informatieve publicaties in Contactpunt en Tandartsenkrant
 • Opstellen van diareeks en instructievideo’s
 • Opstellen van werkdocumenten en rapporten voor pers en RIZIV

Al deze verwezenlijkingen konden plaats vinden dank zij de wetenschappelijke medewerking van collegae academici van U-Gent en KU Leuven.

Daarnaast is WTB in contact met internationale zusterverenigingen zoals VBTGG (vereniging ter Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten) en IADH (International Association for Disability and Oral Health).

In de nabije toekomst werkt WTB mee, samen met de universiteiten, aan het bepalen van de behoeftes en de te voorziene menskracht voor een betere mondzorg bij de geïnstitutionaliseerde bevolking.

Leden van de werkgroep:
De Decker Michel, Van Cleynenbreugel Diane, Vanhoeck Philippe

Binnen de vereniging worden de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgen vertegenwoordigd door de vakgroep VVT-MKA. De vakgroep VVT-MKA werd gesticht in het jaar 1998 als vakgroep binnen het Verbond. Telkens één collega maxillo-faciale chirurg uit iedere provincie maakte er deel van uit. De meeting, die het startschot gaf voor de oprichting, werd georganiseerd onder de benaming ‘UPGRADE 99’,en vond plaats te Antwerpen op 11 en 12 december 1998.

De VVT-MKA stelt zich tot doel om, enerzijds de tandheelkundige belangen van het specialisme MKA/Stomatologie binnen de schoot van het Verbond maximaal aan bod te brengen en te verdedigen, en anderzijds een overbruggende rol te spelen tussen de verwijzende tandarts en het specialisme.

Afgevaardigden van de vakgroep zijn actief in het NIVVT, de Commissie Mondzorgbeleid, de Bestuursraad en in de Dentomut, zij het als actief lid of  als technisch raadgever.Tevens wordt op regelmatige basis een actief overleg georganiseerd tussen het Bestuur van het VVT en de VVT-MKA, teneinde de gemeenschappelijke belangen zoveel mogelijk te kunnen behartigen en om zo een polarisatie van standpunten te vermijden.

Via het NIVVT en samenwerking met de lokale studieclubs wordt intensief meegewerkt aan het organiseren van onderwijs en training in de orale chirurgie en pathologie, de implantologie en de medische beeldvorming. De talrijke cursussen die in de loop der jaren werden georganiseerd en de deelname van onze vakgroep aan de VVT- congressen zijn hiervan getuige.

Sedert haar stichting is de vakgroep binnen het Verbond uitgegroeid tot een actieve en constructieve vereniging die vooral haar bekendheid ontleend aan de jaarlijkse organisatie van de VVT-MKA Golfcup (Dr. William Defossez) en de UPGRADE.

In de toekomst wenst de vakgroep VVT-MKA haar oorspronkelijke doelstellingen verder uit te bouwen en te consolideren, namelijk:

 • De interesse voor de Orale chirurgie, Orale pathologie, Implantologie en Maxillofaciale heelkunde gaande houden door het stimuleren van onderwijs en training in deze vakgebieden bij de algemene tandartsen;
 • Haar leden vertegenwoordigen in alle onderhandelingen met welke betrokken partij ook, die betrekking hebben op de morele en materiële belangen van haar leden;
 • Zich als specialisten ter beschikking stellen van de tandheelkundige en medische collegae om de tweedelijns problematiek te behartigen;
 • In collegiale samenwerking met de eerste lijn de betrachting ondersteunen om de specialiteit MKA/Stomatologie als medische discipline verder uit te bouwen in al haar facetten.

Leden van vakgroep:
Renier Lieven, De Ketelaere Francis, De Latte Inge, Neyt Nathalie, Supply Karen, Van De Perre Jan

De internationale aangelegenheden worden behandeld door de Bestuursraad.

Op wereldvlak is het Verbond der Vlaamse Tandartsen in de World Dental Federation (FDI) en de International Standard Organisation (ISO) vertegenwoordigd.

Op Europees vlak is het VVT vertegenwoordigd in de Council of European Dentists (CED), in de European Regional Organisation (ERO) van de FDI, in het European Committee for Standardization (CEN).