Een gezonde mond is essentieel voor algemene gezondheid en welzijn. Helaas is een bezoek aan een tandarts voor mensen in armoede niet vanzelfsprekend. Toen Dhr. Willem Demuynck,  CEO van Henry Schein Dental België, ons in juni 2016 contacteerde met de vraag tot samenwerking met het Verbond van Vlaamse Tandartsen vzw voor het verwezenlijken van een corporate charity goal kwamen we op het idee om iets te doen voor de mondgezondheid van de mensen die in echte armoede leven in ons eigen land. Degenen die ondanks ons uitgebreid sociaal vangnet toch verstoken blijven van mondzorg en mede daardoor niet opnieuw geïntegreerd raken in de maatschappij.

Tandartspraktijk Tand-em te Sint-Niklaas verzorgde op 1 maart 2017 de eerste patiënt. Tandartspraktijk Tand-em te Oostende opende zijn deuren op 15 februari 2018.

De naam Tand-em verwijst enerzijds naar Tandzorg, anderzijds naar een tweewieler waarbij twee personen intens samenwerken om hun doel te bereiken. De naam symboliseert dus de nauwe samenwerking tussen patiënt en tandarts om de mondgezondheid te optimaliseren.

Tand-em Sint-Niklaas

Het tandartskabinet bevond zich oorspronkelijk in de Truweelstraat 116, 9100 Sint-Niklaas, naast wijkgezondheidscentrum De Vlier. Begin 2020 verhuisde de praktijk naar woonzorgcentrum De Plataan in de Azalealaan 2a, 9100 Sint-Niklaas. De Tandartspraktijk te Sint-Niklaas is geopend op woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag. Het Tand-em project te Sint-Niklaas heeft een initiële duurtijd van 3 jaar, het contract werd verlengd tot 31/12/2025. Patiënten kunnen enkel na doorverwijzing door maatschappelijke assistenten van het OCMW, een hulpverlener van de cluster Welzijn (maatschappelijk assistenten, straathoekwerkers, kansenwerker, buurtsteward,…) of een huisarts van WGC De Vlier terecht in de praktijk.

De stad Sint-Niklaas financiert een tandartsassistente. Het OCMW en de armenorganisaties zorgen voor de patiëntenselectie en persoonlijke toeleiding van de doelgroep. Het wijkgezondheidscentrum De Vlier stelt de lokalen ter beschikking. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen zorgt voor de logistieke begeleiding en alle administratie. De lokale VVT afdeling ondersteunt het project, en zorgde mede voor gemotiveerde tandartsen.

Tand-em Oostende

Het tandartskabinet bevond zich oorspronkelijk in de Gelijkheidstraat 1 bus 00.001, 8400 Oostende, naast wijkgezondheidscentrum De Hoek. In 2022 verhuisde de praktijk naar een nieuwe locatie in het CAW, Hospitaalstraat 35, 8400 Oostende. De Tandartspraktijk te Oostende is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag. Het Tand-em project te Oostende heeft een initiële duurtijd van 5 jaar, het contract werd verlengd tot 31/12/2026.

Patiënten kunnen enkel na doorverwijzing door een maatschappelijke werker, zorgcoach of via het éénloket van het Sociaal Huis terecht in praktijk.

Het OCMW financiert een tandartsassistente. Het OCMW en de armenorganisaties zorgen ook voor de patiëntenselectie en persoonlijke toeleiding van de doelgroep.

Het Verbond van Vlaamse Tandartsen zorgt voor de logistieke begeleiding en alle administratie. Gemotiveerde andartsen uit de streek hebben zich kandidaat gesteld om mee te werken in de Tand-em praktijk.

Uiteindelijke doel is om patiënten in kansarmoede op termijn op te nemen in het reguliere tandzorgcircuit. De doelgroep bestaat immers uit patiënten die nog nooit of minstens drie jaar niet naar de tandarts zijn geweest en die ofwel recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming, ofwel in schuldbemiddeling/schuldhulpverlening zijn en waarbij het OCMW de betaling verzekert voor niet terugbetaalde prestaties. Er worden geen skeletprotheses, geen kroon-en brugwerk, geen orthodontische behandelingen uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan conventiehonoraria, in derdebetalersregeling. Tand-em wil ook extra aandacht hebben voor mondzorg bij kinderen en voor sensibilisering en preventie.

Dank

Henry Schein Dental Belgium maakt met een enorme investering volledige tandartskabinetten en levert producten voor de volledige duurtijd.

Ook dank aan de firma’s die gratis diensten leveren:

 • Corilus: Baltes software voor tandartsen
 • Septodont: Anesthetica
 • Offitel: Agendasoftware
 • Dentaid: Spoelmiddel en interdentale borsteltjes
 • Denta: Endomotoren

Komen er nog andere Tand-em vestigingen?

Zoals het er nu uitziet waarschijnlijk niet, ondanks de zeer grote vraag van veel kanten. De nodige middelen en energie overstijgen de mogelijkheden van onze beroepsvereniging, en misschien ook wel van de sponsoren.

Finaliteit van Tand-em

Na globale evaluatie zullen we concrete voorstellen aanleveren om de behartenswaardige noden van onze doelgroep te kunnen opvangen naar  de federale, gewestelijke en lokale overheden. We hopen met onze twee pilootprojecten voldoende gegevens te verzamelen om dit doel te bereiken.

Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht – ondersteund door Agentschap Zorg en Gezondheid – om de integratie van tandartsen in de werking van de Eerstelijnszones (ELZ) te versterken. Dit project streeft naar een meer actieve rol voor de tandartsen in de ELZ (oa. preventie, multidisciplinaire samenwerking, …).

Op de projectsite tandartsen.vlaanderen worden de resultaten van de samenwerking tussen de beroepsverenigingen gedeeld, alsook informatie over de ELZ en de rol van de tandartsen hierin.

Door samen te werken willen het VVT en de VBT de betrokkenheid van de tandarts in de Eerstelijn versterken en ervoor zorgen dat er goede afstemming is tussen de ELZ en de structuren van beide organisaties en de wachtdienstzones.

De TELZ zal in het bijzonder inzetten op:

 • De ontwikkeling van een samenwerkingsplatform tussen VBT en VVT gecreëerd op Vlaams niveau;
 • Het communiceren over het doel, de inhoud en de werking van de ELZ via de communicatiekanalen (tijdschriften, nieuwsbrieven, websites) van de beide beroepsverenigingen;
 • De ontwikkeling van gemeenschappelijke aanspreekpunten voor de tandartsen in de ELZ;
 • Het informeren van de tandartsen over de werking van de ELZ en promoten van actieve participatie van de tandartsen aan de werkzaamheden in hun lokale Zorgraden;
 • Het ontwikkelen en in stand houden van de kennis aangaande het beschikbare zorgaanbod aan tandartsen per ELZ;
 • Het stimuleren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking in de ELZ.

Contact: telz@tandartsen.vlaanderen

Surf voor meer info over de eerstelijnszones naar www.eerstelijnszone.be.

Project bijzondere noden

Preventieve en curatieve mondzorg is van essentieel belang voor de mondgezondheid, voor de algemene gezondheid en voor de levenskwaliteit van elk individu. Goede mondgezondheid is voor iedereen een voorwaarde tot fysiek, psychisch en sociaal welzijn, zeker ook voor de doelgroepen van deze studie, de personen met bijzondere noden zoals personen met beperkingen en kwetsbare ouderen. Het ontbreekt echter aan een globale visie en strategie om de grote nood aan mondzorg op te vangen.

Lees hier alle details van het project

Glimlachen.be

Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren, van 0 tot 18 jaar te verbeteren via een evidence based benadering inzake het sensibiliseren  van populatiegroepen, in het bijzonder deze met het hoogste risico voor tand- en mondaandoeningen. De doelgroepen van dit project zijn de kleuters, lager onderwijs, secundair onderwijs, leerkrachten, begeleiders en ouders.

Via scholen, evenementen en media werd op een positieve wijze een gedragswijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij de doelgroep gerealiseerd. De campagne bestond o.a. uit een jaarlijks bezoek van de Tandmobiel Glimlachen.be aan de scholen, waar de preventieboodschap gebracht werd onder begeleiding van een tandarts en een Glimlachenassistente. De sensibilisering gebeurde via ludieke spelletjes, educatieve powerpointpresentaties, lespakketten voor de leerkrachten en werkbladen voor de leerlingen. Het project bereikte niet alleen kinderen en leerkrachten maar ook ouders, grootouders, begeleiders, zorgverleners en sportclubs. Er werd ook een wetenschappelijke evaluatie gekoppeld aan deze campagne.

Glimlachen.be I was een vier jaar durende sensibiliseringscampagne (2009-2013), gefinancierd door de federale overheid. Door het succes van dit project werd Glimlachen.be verlengd tot 31 december 2014.

In 2015 nam de Vlaamse overheid de fakkel over en zorgde voor de subsidiëring voor het verderzetten van Glimlachen.be.

In 2015-2016 zorgde de Provincie Vlaams-Brabant voor een extra subsidie om Glimlachen.be verder te laten gaan in scholen uit Vlaams-Brabant.

Glimlachen.be bezoekt geen scholen meer. Al het educatieve materiaal kan u vinden op www.gezondemond.be.