Het verzekeringsaanbod via het VVT is zeer uitgebreid. Onderstaande tekst is louter informatief. In geval van schaderegeling baseert men zich op de algemene voorwaarden van de desbetreffende polis zoals deze is afgesloten door het VVT.

Het vergt heel wat kennis om een BA-polis te beoordelen. Volgens de Orde der Artsen is het onverantwoord om individueel een verzekering te onderschrijven. Het VVT zorgde voor een optimale groepsverzekering zonder verborgen valkuilen. De polis is niet alleen technisch volledig in orde, maar dankzij de groep kent het individu een nog betere bescherming.

De verzekering van de  medische aansprakelijkheid is overgelaten aan de Maatschappij AMMA.

PROTECTAS blijft de exclusieve makelaar voor deze groepspolis die enkel aan VVT leden wordt aangeboden. De VVT-groepspolis Beroepsaansprakelijkheid is inhoudelijk verschillend van de modale AMMA BA-polis die door individuele tandartsen kan onderschreven worden.. Er zijn een tiental specifieke uitbreidingen die enkel voor VVT-leden gelden.

Als eerste op de verzekeringsmarkt is in de VVT-polis expliciet voorzien dat bewerkingen op implantaten, dus suprastructuur werken, zonder bijpremie verzekerd zijn.

Er staat ook duidelijk gestipuleerd dat “schade veroorzaakt door een bron van ioniserende straling bestemd voor diagnose of therapie” verzekerd is. De FANC-reglementering voorziet een verplichte verzekering voor dit risico. Bij het opmaken van het FANC-dossier, fysische controle, kan er verwezen worden naar de groepspolis.

Voorwerp van de verzekering

Basiswaarborgen

 • Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid
 • B.A-uitbating
 • Rechtsbijstand (burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging, onvermogen van derden)

Uitbreidingen zonder bijpremie

– Foutloze aansprakelijkheid

In geval de beroepsaansprakelijkheid niet betrokken of aanvechtbaar is, waarborgt de verzekeraar de betaling van de medische kosten, wanneer een derde slachtoffer wordt van een therapeutische onvoorzienigheid (onvoorzienbare gebeurtenis verbonden aan de zorgverlening).

– Uitbreiding B.A. Uitbating: inclusief de toevertrouwde goederen waarvan de verzekerde huurder, gebruiker is;

– Bijkomende uitbreiding:

a) de dekking is verworven voor de tandartsen die patiënten met uitzonderlijke angst opereren onder algemene verdoving in hospitaalmilieu, onder toezicht van een anesthesist;

b) louter homeopathische behandelingen zijn verzekerd zonder bijpremie;

c) uitvoering van expertiseopdrachten (gerechtelijke of minnelijke expertiseopdrachten) zijn eveneens verzekerd;

d) de verzekering breidt zich uit tot de aansprakelijkheid van de tandarts als lesgever;

e ) de verzekering breidt zich uit tot de aansprakelijkheid van medische behandelingen tegenover gezinsleden en samenwonenden van de verzekerde tandarts;

f) de verzekering breidt zich uit tot de aansprakelijkheid van de verzekerde tandarts als eigenaar/gebruiker van gebouwen en hun inrichtingen;

g) gebruik van radiologie voor diagnosestelling;

h) betreffende de aanwezigheid van een tandtechnieker:

 • de aansprakelijkheid van de tandarts ingevolge de aanwezigheid van de tandtechnieker is gedekt.
 • De persoonlijke aansprakelijkheid van de tandtechnieker wordt echter niet gedekt;

i) bloedafname – venapunctie:

Mits houder van een attest van ‘opleiding bloedafname voor tandartsen’ afgeleverd door een Belgische Hogeschool of Universiteit en mits inachtname van volgende clausule is de dekking toegestaan.

Clausule: “Verzekerde is in kennis gesteld van het wettelijk kader van de beroepsuitoefening door een tandheelkundige waarbij een venapunctie niet behoort tot de bevoegdheden. In geval van schadeclaim omwille van een venapunctie zal Amma Verzekeringen instaan voor de schaderegeling. In geval er een klacht ingediend wordt wegens onwettelijke uitoefening van de geneeskunde, zal de rechtsbijstand bevat in huidige BA-polis niet door Amma Verzekeringen geleverd worden voor de verdediging in het correctioneel dossier”;

Verzekerde bedragen

Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid per schadegeval:

Lichamelijke schade met inbegrip van onstoffelijke gevolgschade: € 6.250.000
Stoffelijke schade met inbegrip van onstoffelijke gevolgschade: € 625.000

Burgerrechtelijke bedrijfsaansprakelijkheid: inbegrepen in de waarborg beroepsaansprakelijkheid

Toevertrouwde voorwerpen: inbegrepen in de stoffelijke schade

Rechtsbijstand :

Burgerlijk verhaal:   € 50.000
Strafrechtelijke verdediging   € 50.000
Onvermogen van derden:   € 15.000

Foutloze aansprakelijkheid

Medische kosten per schadegeval: € 3.000,00

GDPR-Wetgeving

Amma Verzekeringen verleent dekking voor schadegevallen ten gevolge van het niet nakomen van de GDPR-wetgeving op voorwaarde dat er fout, schade en oorzakelijk verband is.

Tussenkomst is beperkt tot 250.000 EUR, per schade en per verzekeringsjaar ongeacht het aantal slachtoffers.

Boetes zijn uitgesloten.

Procedurekosten opgelegd door de wet zijn uitgesloten.

B.A. Uitbating

Een tandartspraktijk waarbij stoelen verhuurd of ter beschikking gesteld worden van andere tandartsen of een tandartspraktijk met meer dan één tandarts dient voorzien te worden van een polis BA Uitbating.

Premie tot max. 5 stoelen: 150 EUR per jaar taksen inclusief.

Premie tot max. 10 stoelen: 250 EUR per jaar taksen inclusief.

Premie

Tandarts zonder implantologie:  € 152,66
Tandarts met (mini-)implantologie:  € 776,82
Specialist Parodontoloog:  € 776,82
Specialist Orthodontist: € 152,66
Stomatoloog zonder maxillo faciale chirurgie: € 2.410,58
Stomatoloog met maxillo faciale chirurgie: € 3.606,83
Stagiair tandarts: 2 jaar gratis, 3de jaar aan 50%
Mondhygiënist stagiair gratis gedurende stage
Administratief personeel: gratis
Tandartshulp zonder medische prestaties: gratis

Vrijstelling

Nihil

Territorialiteit

Europa

Dekking in de tijd

De polis verzekert alle schade volgens fact occurence, met name het systeem van schadeverwekkende feiten vanaf de aanvangsdatum van overeenkomst.

De schade veroorzaakt voor de inwerkingtreding van de AMMA-polis, het zogenaamde anterioriteitsrisico, wordt gewaarborgd in de polis voor tandartsen voorheen aangesloten onder de groepspolis van het VVT bij Generali, en voor zover niet gewaarborgd onder de posterioriteitsdekking van Generali.

Uitbreiding FOUTLOZE-AANSPRAKELIJKHEID

Definities

 1. Therapeutische onvoorzienigheid
  De onvoorzienbare gebeurtenis, verbonden aan de zorgverlening van de tandarts, die een lichamelijk letsel veroorzaakt, ongeacht of de oorzaak binnen of buiten het organisme van de derde ligt.
 2. Slachtoffer
  De persoon die slachtoffer is van een therapeutische onvoorzienigheid.
 3. Begunstigde van de waarborg
  De patiënt of zijn rechthebbenden, slachtoffer van de tandarts, lid van het VVT., verzekerd in huidige polis, die de hoedanigheid heeft van derde en aangewezen is om de in huidige polis voorziene vergoedingen te ontvangen.

Voorwerp van de dekking

In geval de beroepsaansprakelijkheid niet betrokken of aanvechtbaar is, waarborgt de verzekeraar de betaling van de voorziene vergoedingen, wanneer een derde slachtoffer wordt van een therapeutische onvoorzienigheid waarvan de gevolgen zich uiten ten laatste binnen de twaalf uren na de raadpleging.

Terugbetaling medische kosten

De maatschappij betaalt tot beloop van 3.000 EUR per schadegeval de medische kosten die gemaakt worden ten gevolge van een therapeutische onvoorzienigheid en die ten laste blijven van de begunstigde na tussenkomst van de mutualiteit (voor zover er een tussenkomst voor de tandheelkundige behandeling door het ziekenfonds verleend wordt ), of iedere andere verzekering.

Aanvang dekking

De  uitbreiding “foutloze aansprakelijkheid” neemt aanvang sedert 01/07/2006.

Uitsluitingen

 1. De schade ten gevolge van de normale evolutie van de toegediende zorgverlening, rekening houdend met de toestand van de patiënt.
 2. De kostprijs van protheses en de plaatsing ervan.
 3. De schade of letsels die opzettelijk en vrijwillig zijn veroorzaakt door de verzekerde of door de begunstigde.
 4. De gevolgen van zelfmoord of zelfmoordpoging
 5. De letsels ten gevolge van dronkenschap of alcoholintoxicatie van het slachtoffer of tengevolge van het gebruik van niet door een geneesheer voorgeschreven verdovende middelen.
 6. De schade of letsels ten gevolge van oorlogsgebeurtenissen en terrorisme.
 7. De schade of verergering van schade door:
  1. Wapens of toestellen bestemd om te ontploffen door wijziging van de atoomkern.
  2. Iedere nucleaire brandstof, product of radioactief afval of door ieder andere ioniserende bestraling en die de uitsluitende aansprakelijkheid in het gedrang brengen van een uitbater van een kerninstallatie.
 8. De schade ingevolge risico’s die uitgesloten of niet verzekerd zijn krachtens de waarborg “aansprakelijkheid”.

Verzekeraar: AMMA
Makelaar: Protectas Zelliksesteenweg 12  1082 Brussel
Tel 02/465.91.01
Fax 02/468.02.34
info@Protectas.be

Schadeclaims: claims@protectas.be

Individuele polis met belangrijke groepsvoordelen.
Zowel partieel als volledige invaliditeit door ziekte of ongeval verzekerd.
Eigen risicotermijn zelf te kiezen. De eigen risicotermijn van 30 dagen kan afgekocht worden mits bijpremie van 2%.
Mogelijke keuze tussen constante rente of een herwaardeerbare rente van maximaal 100.000 EUR.
Zowel de tandarts als de vennootschap kan de onderschrijver van de polis zijn.

Makelaar: Protectas: Zelliksesteenweg 12, 1082 Brussel
Tel 02/465.91.01
Fax 02/468.02.34
info@Protectas.be

Schadeclaims: claims@protectas.be

Zelfs als men via een ziekenfonds verzekerd is voor de kleine risico’s, blijft een hospitalisatie een zware financiële last. De KBC biedt aan VVT-leden een uitzonderlijk gunstige polis aan.
Waarborgen:
Volgende waarborgen zijn verzekerd:

 • Hospitalisatie
 • Pre- en posthospitalisatie
 • Ambulante zorgen bij zware ziekten: (vooral voor ons beroep is deze waarborg uitgebreid!)

Franchise standaard 250,00 euro per verzekeringsjaar.
Er is voor de uitbetalingen geen maximum voorzien, tenzij het een opname betreft in één van de ziekenhuizen vermeld op pagina 9 in deze polisbeschrijving.
Er zijn geen wachttijden, geen medische formaliteiten en geen uitsluitingen voor de bestaande lichamelijke toestand op voorwaarde dat de aansluiting bij de polis niet laattijdig was.

Bij hospitalisatie in een niet EU-land is er een uitkering van 50% met een maximum van 6.250 euro.
De prehospitalisatie begint twee maanden voor de opname.
De posthospitalisatie duurt zes maanden.

Telefonische aangifte hospitalisatie: via 016/242424

Houders van een KBC-bankrekening kunnen ook op hun klantenpagina de aangifte inbrengen.

Premie:

Jaarpremie per kind jonger dan 21 jaar: € 136,11
Jaarpremie per volwassene van 21 tot en met 65 jaar: € 272,27
Jaarpremie vanaf 66 jaar tot en met 70 jaar: € 544,36
Jaarpremie vanaf 71 jaar: € 1.088,78

 

Het is belangrijk dat men verzekerd kan blijven na de pensioenleeftijd, daarom is die optie binnen  de VVT-polis mogelijk. In geval van vroegtijdig overlijden van de tandarts kan de partner, dankzij het VVT-partner-lidmaatschap, blijven genieten van deze hospitalisatiepolis.

Makelaar: Bosch Gentsesteenweg 1183 – 1082 Sint Agatha-Berchem
Tel 02/4690363
Fax 02/4690935
bernard.bosch@kbcbrussels.be

Brandverzekering

Een specifieke brandverzekering voor tandartsen.

De multirisicoverzekering biedt aan de VVT-leden de meest complete brandverzekering met maximale dekking aan een bijzonder concurrentieel tarief.

De multirisicoverzekering van HDI Global SE verzekert de VVT-leden niet alleen tegen de brandschade maar biedt vooral een optimale waarborg tegen tal van andere risico’s specifiek voor de woning en de praktijkruimte van de tandartsen.

Er is ook een dervingsvergoeding voorzien voor onbruikbaarheid van de praktijk na een schadegeval.

Of je nu eigenaar of huurder bent, deze brandverzekering beschermt je tegen de financiële gevolgen bij schade aan je woning, je praktijkruimte, je private inboedel en je professioneel materiaal.

Brand en aanverwante gevaren 

 • Ontploffingen
 • Waterschade
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Storm, hagel, sneeuw en ijsdruk

Opgelet: zoals ook voorzien in andere brandverzekeringen is schade door het overlopen of een opstuwing van riolen veroorzaakt door het wassen van het water, door atmosferische neerslag, door een storm, door het smelten van sneeuw of ijs niet verzekerd. Het is dus aan te raden uw verbruiksgoederen niet te laag bij de grond op te bergen.

 • Glasbraakschade
 • Elektrische schade
 • Natuurrampendekking zonder verhoogde vrijsteling.

Waarborguitbreidingen multirisicoverzekering VVT-leden

 • Eerste risicodekking zonder toepassing van de evenredigheidsregel op de verzekerde bedragen gebouw en inhoud.
 • Diefstal van je private inboedel in de woning en van je professioneel materiaal in de praktijkruimte.
 • Beschadiging van het gebouw door dieven en vandalisme.
 • Diefstal van waarden in de geldkassa van de praktijkruimte en tijdens het transport naar de bank.
 • Alle risico’s machinebreuk medisch materiaal tot 3.897,05 EUR  (waarborggrens aan ABEX-index 954) voor de schade veroorzaakt door een patiënt met verhaalafstand. Patiënt riskeert dus geen terugvordering door de verzekeraar.
 • Bedrijfsschade bij onbruikbaarheid van de praktijkruimte door een risico verzekerd onder de basiswaarborgen van de brandpolis 250 EUR per dag gedurende maximaal 1 maand.
 • De wedersamenstelling van medische gegevens modellen en documenten.
 • De waarborg ‘alle risico’s elektronica’ kan optioneel verzekerd worden voor een verzekerd bedrag van 25.000 EUR mits een premietoeslag van 300 EUR inclusief taksen (de oude contracten onderschreven vóór 01/01/2019 behouden de waarborg alle risico’s elektronica van 12.395 EUR).
 • Verzekering van het verblijf gehuurd door studerende kinderen: inbegrepen.
 • Verzekering vakantieverblijf en van de lokalen gehuurd voor familiefeesten: inbegrepen.

Premievoeten te berekenen op het te verzekeren bedrag gebouw:

 • Gebouwen bestemd voor praktijk: 1,35 ‰
 • Gebouwen bestemd praktijk + woning: 1,35‰
 • Gebouwen bestemd voor woning startende tandartsen: 0,85 ‰

De netto berekende jaarpremies te verhogen met 15,75% taksen.

Startende tandartsen betalen de eerste jaarpremie voor een verzekeringsperiode van twee jaar (= 2de verzekeringsjaar gratis).

Tariefvoorbeelden:

A) Gebouw bestemd voor praktijk met of zonder woning

Tariefvoorbeeld met aan verzekerde waarden gebouw en inhoud 450.000 EUR
Diefstal  75.000 EUR
Inhoud geldkassa  1.250 EUR
Bedrijfsschade  250 EUR per dag max. 1 maand
Medisch materiaal beschadigd door patiënt  3.897,05 EUR (waarborggrens aan ABEX-index 954)
Jaarpremie taksen en kosten inclusief 703,18 EUR

 

Optioneel

Optionele waarborg alle risico’s elektronica 25.000 EUR
Jaarpremie taksen en kosten inclusief 300 EUR

 

B) Gebouw uitsluitend bestemd voor woning

Tariefvoorbeeld met aan verzekerde waarden gebouw en inhoud 450.000 EUR
Diefstal 75.000 EUR
Jaarpremie 442,74 EUR

Verzekeraar: HDI Global SE
Makelaar: Protectas: Zelliksesteenweg 12 1082 Brussel
Tel 02/465.91.01
info@protectas.be

Rechtsbijstand

Bescherming door dit verzekeringsproduct wordt meer en meer een noodzaak. Het VVT zorgde voor een groepspolis, enig op de verzekeringsmarkt. Verzekeraar DAS biedt rechtsbijstand aan voor het beroep (premie 208,00 euro), eventueel aangevuld met rechtsbijstand privaat leven (totale premie 389,00 euro).
Burgerlijk verhaal en algemene contracten (bv. slechte betalers, of moeilijkheden met een dental depot) zijn de voornaamste redenen voor een juridische tussenkomst. Andere verzekerde risico’s zijn strafrechtelijke verdediging, Arbeids- en Sociaal Recht, Rechtsbijstand, Fiscaal  recht, Administratief recht (bv. RIZIV).
Contactpunt oktober, november en december 2010 bevatten bijdragen over de praktische toepassingen van deze polis. Met uitzondering van de waarborg burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging en disciplinaire verdediging, voorschot op schadevergoeding, voorschot op vrijstelling van de polissen BA, voorafgaandelijke plaatsbeschrijving, is er geen dekking voor schadegevallen waarvan de waarde van het geschil lager is dan 500 euro. Er is wel administratief beheer voor schadegevallen met minimumwaarde van 350 euro.

Makelaar: Vanbreda Risk & Benefits  – Plantin en Moretuslei 297 2140 Antwerpen
Contactpersoon: Marc Lauwers
E-mail: marc.lauwers@vanbreda.be

Schadeaangifte: nieuweschade@vanbreda.be

Autoverzekering

Aangezien de Vlaamse tandarts in de klas “laag risico” is ondergebracht, is het premievoordeel zéér belangrijk.

De tarieven die de verzekeraars toepassen zijn erg volatiel en afhankelijk van externe factoren en marktomstandigheden.

Protectas streeft er altijd naar om de meest competitieve voorwaarden te kunnen aanbieden.

Makelaar: Protectas: Zelliksesteenweg 12, 1082 Brussel
Tel 02/465.91.01
Fax 02/468.02.34
info@Protectas.be

Schadeclaims: claims@protectas.be

(BA-privaat)

Indien dit product als aanvulling bij BA-tandarts genomen wordt, is de premie slechts 63,19 euro.

Verzekeraar: AMMA
Makelaar: Protectas Zelliksesteenweg 12  1082 Brussel
Tel 02/465.91.01
Fax 02/468.02.34
info@Protectas.be

Schadeclaims: claims@protectas.be

Sluit aan via deze link, en geniet van een éénmalige premiekorting van 10%.

Deze korting is slechts één jaar geldig. Verlengingen komen niet in aanmerking voor de korting.

Bekijk hieronder de verschillende voordeelformules.